Визитна картичка

Визитна картичка на Спортно училище „Васил Левски” – гр. Кюстендил


А/ МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
   Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите  и спортни заложби.

Б/ ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
Утвърждаване на СУ „Васил Левски” като конкурентноспособно училище, формиращо у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация в общественото пространство. Спортното училище – територия на учениците за успешна реализация чрез спорт.

В/ ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО.
1.  Издигане и утвърждаване престижа на училището.
2. Повишаване качеството на учебно - възпитателната и учебно – тренировъчната работа.
3.  Ускорено и ефективно изучаване на чужди езици.
4. Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите.
5.  Повишаване квалификацията на учителите и треньорите.
6.  Изграждане на образовани личности - спортисти с възможности за реализация във всички сфери на общественото пространство.
7. Повишаване процента на реализация на учениците в професионалния спорт.Г/ СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО.
1.Подобряване   качеството   на   учебно - възпитателния   и  учебно – тренировъчния процес.
2.Тясна специализация в профил СПОРТ.
3.Превенция на  тютюнопушенето,алкохола и дрогата чрез спорт
4.Изграждане на трайна взаимовръзка - СПОРТ – КОМПЮТЪР -
ЧУЖД ЕЗИК.
5.Усъвършенстване работата с изоставащите ученици.
6. Прилагане на изучаваното учебно съдържание по специалните предмети (ТМСТ) в тренировъчните занимания и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията.
7. Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и тяхното правилно използване.
8. Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник.
9. Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с процесите на демократизация в обществото.
10. Обогатяване на материалната база.
11. Обогатяване творческата дейност на учители, треньори и ученици, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.

Д/ ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО.
1. Акцентиране върху подготовката по български език и чуждоезиково обучение.
2.Подобряване организацията на учебния и тренировъчния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.
3. Засилване компютърната подготовка  и запознаването програми за статистическа обработка на данни при изследването на физическите качества на спортистите.
4. Подобряване на учебно - тренировъчния процес.
5.Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност.
6.Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.
7.Гражданско образование - - неразделна част от общото образование на учениците.
8.Задоволяване на различни от спортните интереси и потребности на учениците, чрез ефективно използване на наличната материално- техническа база (МТБ).
9.Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.
10. Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство (УН) като орган, подпомагащ цялостната УВР.

Прием в СУ “Васил Левски” гр. Кюстендил

ukazanie-priem-
ukazanie-priem-

Спортно училище “Васил Левски” гр. Кюстендил

В СУ се обучават ученици от 5-ти до 12-ти клас. Грижите за доброто обучение и възпитание са поверени на преподаватели, учители по спорт, треньори и възпитатели с богат опит и доказан професионализъм.

След завършване на основно образование учениците продължават професионално обучение по професии: помощник –треньор по вид спорт. Основни спортове в СУ са: футбол, волейбол, борба, карате, художествена гимнастика, джудо, баскетбол и скокове на батут. Всяка година в СУ се награждават 10-те най-добри спортисти, спечелили призови места в първенства и турнири.

вижте повече +