На горе

Документи на СУ

Заповед 057 от 16.04.2021 г. за определяне учениците, които получават стипендии за II срок на 2020-2021 уч. година.
Протокол 2 от 15.04.2021 г. за разпределение на средствата по видове стипендии за II срок на 2020-2021 уч. година.
СПИСЪК класираните ученици от СУ „Васил Левски“ за „Спортист на 2020 година“
СПИСЪК на номинираните ученици от СУ „Васил Левски“ за „Спортист на 2020 година“
ЗАПОВЕД № РД09-2118/ 28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката относно учебната 2020 – 2021 година.
Заповед 141 от 23.11.2020 г. за определяне учениците, които получават стипендии за I срок на 2020-2021 уч. година.
Заявление за допускане до ДЗИ
Заявление за избор на професия за професионална квалификация
Заявление за настаняване в общежитие
Заявление за допускане до приемен изпит за учебната 2019/2020 г.
Заявление за издаване на удостоверение за преместване
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на диплома за средно образование
Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в V, VIII и XI клас

- Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
- Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища
- Приемане на ученици в  VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием
- Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в  XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
 
 
Powered by Phoca Download