На горе

Документи на СУ

Заявление за допускане до ДЗИ
Заявление за избор на професия за професионална квалификация
Заявление за настаняване в общежитие
Заявление за допускане до приемен изпит за учебната 2019/2020 г.
Заявление за издаване на удостоверение за преместване
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на диплома за средно образование
Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в V, VIII и XI клас

- Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
- Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища
- Приемане на ученици в  VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием
- Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в  XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
Заповед 315 от 19.03.2019 г. за определяне учениците които получават стипендии за II срок на 2018-2019 уч. година.
Протокол от 18.03.2019 г. за разпределение на средствата по видове стипендии за II срок на 2018-2019 уч. година.
ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ 2016 – 2020 ГОДИНА ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА
 
 
Powered by Phoca Download