Спортно училище "Васил Левски"
гр. Кюстендил, ул. "Спартак" №21, 078/552249,suvlkn@abv.bg


 

Вх. № - / -

 

ДО

ДИРЕКТОР НА Спортно училище "Васил Левски"

гр. Кюстендил

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

от -
-

Родител на - , ученик в - клас за уч. 2019/2020 г., - -

Относно: Издаване на удостоверение за преместване- ДИРЕКТОР,

 

Заявявам желание да бъде издадено удостоверение за преместване на - - , - в - клас за уч. 2019/2020 г. във връзка с - в -

Прилагам служебна бележка за потвърждаване възможността за записване на - , издадена от директора на приемащото училище.

 

Моля да ми бъдат предоставени необходимите документи (удостоверение за преместване; копие на училищния учебен план, по който се е обучавал синът ми/дъщеря ми; копие на личното образователно дело – ако ученикът/ученичката е в гимназиален етап).

 

Декларирам съгласие личните данни на сина ми/дъщеря ми да бъдат обработвани от образователната институция при спазване на ЗЗЛД.

 

Благодаря Ви за оказаното институционално съдействие.

 

Приложение: Съгласно текста.

 

С уважение: ....................................

                     (подпис)

Дата: -