На горе

Документи на СУ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
ГОДИШЕН ПЛАН НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. КЮСТЕНДИЛ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. КЮСТЕНДИЛ
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И ЗА ОТЧИТАНЕТО НА УЧАСТИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРЕДЛАГАНИТЕ ФОРМИ
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ“- ГРАД КЮСТЕНДИЛ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Приет с решение на Педагогически съвет, Протокол  8 от 31.08.2018 г.

ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ за учебната 2018/2019 година
Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2018/2019 година
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР.КЮСТЕНДИЛ

Настоящите правила влизат в сила от 01.09.2018 г. и са валидни до отмяната им.

УУП ЗА УЧЕНИЦИТЕ В 6 КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА
УУП ЗА УЧЕНИЦИТЕ В 7 КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА
УУП ЗА УЧЕНИЦИТЕ В 8 КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА
УУП ЗА УЧЕНИЦИТЕ В 9 КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА
УУП ЗА УЧЕНИЦИТЕ В 10 КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА

в сила за учебните 2017/2018 г.; 2018/2019 г.; 2019/20120 г„; 2020/2021 г.

УУП ЗА УЧЕНИЦИТЕ В 11 КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/ 2017 ГОДИНА

в сила за учебните 2016/2017 г.; 2017/2018 г.; 2018/2019 г.; 2019/2020 г.

УУП ЗА УЧЕНИЦИТЕ В 12 КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/ 2016 ГОДИНА

в сила за учебните 2016/2017 г.; 2017/2018 г.; 2018/2019 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. КЮСТЕНДИЛ за периода от 2016 до 2020 година
 
 
Powered by Phoca Download