BG-Кюстендил

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Спортно училище " Васил Левски", Кюстендил ул "Спартак" № 21, За: Валери Георгиев, България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 552249, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Факс: 078 552249

Място/места за контакт: Кюстендил ул. "Спартак" № 21 Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.suvlkn.com/.

Адрес на профила на купувача: httpУ/www.suvlkn.com'.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

,Доставка на готова храна чрез поевтиняване на стойност до 2,50 лв на ден за един ученик от Спортно училище " В. Левски" - гр. Кюстендил през 2014 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБШИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК ГГРУУ

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ-

Доставка на готова храна чрез поевтиняване на стойност до 2,50 лв на ден за един ученик от Спортно училище " В. Левски" - гр. Кюстендил през 2014 г, съгласно ПМС №1/9.01.2013 г за изпълнение на ДБ на РБ за 2013 г., както и дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране през 2014 г, но не повече от 66 000/ Шестдесет и шест хиляди / лв без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGNМЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Спортно училище " Васил Левски"

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

- Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици; - Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците; - Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци; - Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните; - Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението; - Наредба № 8 от 16.04.2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните; - Наредба № 11 от 18.04.2002 г. за определяне на изискванията към границите на радиоактивното замърсяване на храните при радиационна авария; - Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания за съхраняване и използване на особено бързоразвалящите се хранителни продукти; - Наредба № 21 от 15.10.2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни; - Наредба № 31 от 29.12.2003 г. за норми за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди в храните; - Наредба № 31 от 29.07.2004 г. за максимално допустимите количества замърсители в храните; - Наредба за изискванията към бързо замразените храни, както и с цялата действаща нормативна уредба относно производството, преработката и търговията с хранителни продукти. Кандидатите да бъдат регистрирани в РЗИ и/или в БАБХ като производители съответните хранителни стоки. Да разполагат с производствени и/ или складови бази, отговарящи на нормативните изисквания. Предлаганите от участниците хранителни стоки следва да отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 16,09,2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, издадена от Министерството на земеделието и храните. Храните да се доставят само от обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните. Участниците трябва да представят 1. Документи, удостоверяващи регистрация на обект/и за производство или за търговия с храни в РЗИ и /или БАБХ, или еквивалентно; 2. Документ за регистрация на участника по Закона за храните в РЗИ и/или БАБХ като производител на съответни хранителни продукти, или еквивалентно; 3. Удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните на обектите на производителя и търговеца на предлаганите изделия, или еквивалентно; 4. Сертификат /или друг документ/ за въведена система за безопасност на храните - Система за анализ на опасностите и критичните контролни точки (НАССР) на производителя и търговеца на предлаганите изделия по чл. 70 ал. 1 от Наредба № 5/2006 г. на МЗГ за хигиена на храните, издадена на основание чл. 17, ал.

2 от Закона за храните, или еквивалентни Доставката на храната да се извършва в съдове, съобразени с Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните и с хигиенните изисквания на оправомощените държавни органи. Приготвянето на храната да се извършва съгласно Наредба № 9 от 16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата. Изпълнителят следва да доставя обяда в индивидуални опаковки за еднократна употреба, както и да предостави прибори за еднократна употреба. Възложителят има право да иска от изпълнителя увеличаване или намаляване на количествата на доставяната храна според броя на децата и учениците, които ще се хранят. Доставяните храни следва да са приготвени с качествени продукти с доказан произход, да отговарят на нормативно установените изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайни потребители, да отговарят на санитарните, ветеринарно-санитарните, хигиенните и други норми, установени от действащото в Р Б и законодателство и на приложимите нормативни актове на органите на Европейския съюз, и/или на издадени от специализирани държавни контролни органи в съответствие с нормативни изисквания.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОТГЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

предложена най-ниска средна цена от посочените храни в техническата спецификация

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/10/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана и документацията във връзка с процедурата са публикувани в Профила на купувача и могат да бъдат изтеглени от този адрес. Образците посочени в документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. В документацията за участие са посочени необходимите документи, които участниците следва да представят за доказване на обстоятелствата, че отговарят на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката. Офертите се подават на адрес гр.Кюстендил, ул "Спартак" № 21, в канцеларията на СУ "В.Левски", в запечатан, непрозрачен плик, с надпис : Оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет -,Доставка на готова храна чрез поевтиняване на храна за учениците от Спортно училище " В. Левски" - гр. Кюстендил през 2014 г. и следната информация - име и наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора в размер на 1700 лв.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/10/2013

 Документите за тази обществена поръчка можете да изтеглите от тук:

Доставка на готова храна чрез поевтиняване на стойност до 2,50 лв на ден за един ученик от Спортно училище " В. Левски" - гр. Кюстендил през 2014 г.

Пълен комплект - достажка храна 2014