ОБЯВА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Организиране на ученическото хранене в СУ ”Васил Левски”, гр. Кюстендил за 2017 г.“

 

 

 Информация за удължаване на срок за получаване на оферти

Протокол № 93/29.11.2016 г.

Договор от 08.12.2016 г. - Организиране на ученическото хранене в СУ "Васил Левски" гр. Кюстендил