Организация на приема на ученици за учебната 2024/2025 г в СУ "Васил Левски" - Кюстендил

СУ "Васил Левски" - Кюстендил организира прием за V и  VIII клас и допълване на   VI и VII клас.

На 18 юни 2024 година от 10.30 до 16.30 часа в Спортно училище "Васил Левски" ще се проведе Ден на отворените врати

Ето повече информация:

ukazanie priem 3

 

ukazanie-priem-
ukazanie-priem-

Очакваме Ви на  18 юни 2024 година от 10.30 до 16.30 часа в Спортно училище "Васил Левски" на Деня на отворените врати.

 

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА В СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГРАД КЮСТЕНДИЛ

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ?

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА  2023/2024 ГОДИНА

В СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГРАД КЮСТЕНДИЛ

Приемът се осъществява по реда и условията на Наредба 1 /30.08.2016 г. за условията и реда за прием и специализирана подготовка на ученици от Спортните училища и Заповед РД-09-189 / 07.04.2023 година на Министъра на младежта и спорта.

Необходимите условия са:`

  • Кандидатите да са завършили съответния клас в годината на кандидатстване.
  • Да положат изпит за проверка на възможностите по тестове за съответния вид спорт, за който кандидатстват.
  • Ученикът има право да кандидатства по един или два вида спорт от застъпените в училището.

Документи: по образец

Срокове за подаване на документи:

  • Приемни изпити Іви тур –  от 20.05.2023 до 20.06.2023 г. в училището от 1000ч. до 1500ч.
  • Приемни изпити ІІри тур – от 01.08.2023 до 10.08.2023 г. в училището от 1000ч. до 1500ч.

Срокове за провеждане на изпитите по вид спорт:

  • Іви тур – 29 -30.06.2023 г.
  • ІІри тур – 15-16.08.2023 г.

Изпитите се провеждат  в 2 /два/ дни по график за всеки един  от спортовете.

Класиране:

  • Извършва се  по съответния спорт, по низходящ ред на получения сбор точки от тестовете, съобразно заявения вид спорт.

Записване на новоприетите ученици :

  • Іви тур – до 06.07.2023 г. в училището от 1000ч. до 1500ч.
  • ІІри тур – до 25.08.2023 г в училището от 1000ч. до 1500ч

Стани част от нас,

БЪДИ ЕДИН ОТ ШАМПИОНИТЕ НА Спортно училище „Васил Левски“ В ГРАД КЮСТЕНДИЛ !

Изтеглете настоящата информация тук:

"Образовнаие и спорт начин на живот"

Прием за учебната 2022-2023 учебна година

Предоставяме Ви материали, относно приемане на ученици (с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребност по чл.120, ал. 7 от ЗПУО ) за учебната 2022/2023 година

Еднократна помощ от 300 лв. за всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
asp agentsia za sotsialno podpomagane logo   Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.
   Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:
• удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или
общинско училище, издадено от съответното училище;
• копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.
asp   Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2022 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.
   Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга Агенция за социално подпомагане. Необходимите удоставерителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

Прием в СУ “Васил Левски” гр. Кюстендил

ukazanie-priem-
ukazanie-priem-

Спортно училище “Васил Левски” гр. Кюстендил

В СУ се обучават ученици от 5-ти до 12-ти клас. Грижите за доброто обучение и възпитание са поверени на преподаватели, учители по спорт, треньори и възпитатели с богат опит и доказан професионализъм.

След завършване на основно образование учениците продължават професионално обучение по професии: помощник –треньор по вид спорт. Основни спортове в СУ са: футбол, волейбол, борба, карате, художествена гимнастика, джудо, баскетбол и скокове на батут. Всяка година в СУ се награждават 10-те най-добри спортисти, спечелили призови места в първенства и турнири.

вижте повече +