Предоставяме Ви материали, относно приемане на ученици (с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребност по чл.120, ал. 7 от ЗПУО ) за учебната 2021/2022 година