Справка за броя незаети места по утвърден Държавен план-прием за учебната 2024 2025 година

spravka nezaeti mesta dpp 2024 2024 1

Учене и спорт - начин на живот!

Спортно училище "Васил Левски" - Кюстендил организира Ден на отворени врати - 18 юни ( вторник) 2024 година от 10.00 о 16.30 часа.

При посещението в нашето училище ще получите информация по всички въпроси, свързани с приема и организацията на учебната дейност и спортната подготовка за новата 2024/2025 учебна година

Очакваме Ви на  18 юни 2024 година от 10.30 до 16.30 часа в Спортно училище "Васил Левски" на Деня на отворените врати.

otvoreni vrati

 

 

ukazanie-priem-
ukazanie-priem-

Организация на приема на ученици за учебната 2024/2025 г в СУ "Васил Левски" - Кюстендил

СУ "Васил Левски" - Кюстендил организира прием за V и  VIII клас и допълване на   VI и VII клас.

На 18 юни 2024 година от 10.30 до 16.30 часа в Спортно училище "Васил Левски" ще се проведе Ден на отворените врати

Ето повече информация:

ukazanie priem 3

 

ukazanie-priem-
ukazanie-priem-

Очакваме Ви на  18 юни 2024 година от 10.30 до 16.30 часа в Спортно училище "Васил Левски" на Деня на отворените врати.

 

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА В СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГРАД КЮСТЕНДИЛ

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ?

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА  2023/2024 ГОДИНА

В СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГРАД КЮСТЕНДИЛ

Приемът се осъществява по реда и условията на Наредба 1 /30.08.2016 г. за условията и реда за прием и специализирана подготовка на ученици от Спортните училища и Заповед РД-09-189 / 07.04.2023 година на Министъра на младежта и спорта.

Необходимите условия са:`

  • Кандидатите да са завършили съответния клас в годината на кандидатстване.
  • Да положат изпит за проверка на възможностите по тестове за съответния вид спорт, за който кандидатстват.
  • Ученикът има право да кандидатства по един или два вида спорт от застъпените в училището.

Документи: по образец

Срокове за подаване на документи:

  • Приемни изпити Іви тур –  от 20.05.2023 до 20.06.2023 г. в училището от 1000ч. до 1500ч.
  • Приемни изпити ІІри тур – от 01.08.2023 до 10.08.2023 г. в училището от 1000ч. до 1500ч.

Срокове за провеждане на изпитите по вид спорт:

  • Іви тур – 29 -30.06.2023 г.
  • ІІри тур – 15-16.08.2023 г.

Изпитите се провеждат  в 2 /два/ дни по график за всеки един  от спортовете.

Класиране:

  • Извършва се  по съответния спорт, по низходящ ред на получения сбор точки от тестовете, съобразно заявения вид спорт.

Записване на новоприетите ученици :

  • Іви тур – до 06.07.2023 г. в училището от 1000ч. до 1500ч.
  • ІІри тур – до 25.08.2023 г в училището от 1000ч. до 1500ч

Стани част от нас,

БЪДИ ЕДИН ОТ ШАМПИОНИТЕ НА Спортно училище „Васил Левски“ В ГРАД КЮСТЕНДИЛ !

Изтеглете настоящата информация тук:

"Образовнаие и спорт начин на живот"

Прием за учебната 2022-2023 учебна година

Предоставяме Ви материали, относно приемане на ученици (с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребност по чл.120, ал. 7 от ЗПУО ) за учебната 2022/2023 година

Еднократна помощ от 300 лв. за всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
asp agentsia za sotsialno podpomagane logo   Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.
   Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:
• удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или
общинско училище, издадено от съответното училище;
• копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.
asp   Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2022 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.
   Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга Агенция за социално подпомагане. Необходимите удоставерителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

Спортно училище “Васил Левски” гр. Кюстендил

В СУ се обучават ученици от 5-ти до 12-ти клас. Грижите за доброто обучение и възпитание са поверени на преподаватели, учители по спорт, треньори и възпитатели с богат опит и доказан професионализъм.

След завършване на основно образование учениците продължават професионално обучение по професии: помощник –треньор по вид спорт. Основни спортове в СУ са: футбол, волейбол, борба, карате, художествена гимнастика, джудо, баскетбол и скокове на батут. Всяка година в СУ се награждават 10-те най-добри спортисти, спечелили призови места в първенства и турнири.

вижте повече +

Прием в СУ “Васил Левски” гр. Кюстендил

ukazanie-priem-
ukazanie-priem-