Успешни проекти

Успешни проекти

Erasmus min 400 685Преподаватели от спортно училище „Васил Левски“, гр. Кюстендил взеха участие в международна конференция с под наслов „Докосни света извън ИНТЕРНЕТ“, организирана от ЕРАЗЪМ+

 Условията на живот в съвременното общество и бързото развитие на информационните технологии, създават предпоставки за все по-нарастващо социално очуждение сред обществото. Особено уязвими в това отношение са подрастващите, сред тях не малък е процентът на тези, при които зависимостта от електронните устройства все повече се засилва. Осъзнавайки изключителните поражения, които нанасят електронните устройства върху психиката на подрастващите, нашият екип с огромна мотивация пристъпи към изпълнение на настоящия проект „Свободното време на проекта“.

erasmus5Целите, които си поставихме:

 • Предотвратяване на социалното отчуждение сред учащите, като им помогнем да преоткрият красотата на заобикалящия ги свят;
 • Разясняване на вредното влияние на прекомерната употреба на електронните устройства върху човешкия организъм;
 • Да се осъществи ефективна семейна и междуличностна комуникация. Съществената роля на родителите в предотвратяването на това отчуждение.

Учениците, които участваха в проекта, бяха на възраст от 8 до 13 години.

Дейностите, в които бяха включени:

 • Изготвяне на тематични постери, свързани със Световния ден на Земята, Световния ден на водата, Денят на детето, Денят на народните будители, както и празници като Коледа и Великден у нас и по света и др.;
 • Участие в конкурси с рисунки за Коледа, Денят на гората и др., от които имаме ученици с призови класирания;
 • Участие в градско състезание между училищата „Първа долекарска помощ“, на което завоювахме второ място;
 • Участие в между училищно състезание „Млад огнеборец“, на което завоювахме трето място;
 • Боядисване на яйца на Велики четвъртък съвместно с родители с цел научаване на техники за боядисване и запазване на българските традиции;
 • Създаване на сценарий от учениците и тяхното участие като актьори в традиционния празник за награждаване на 10-те най-добри спортисти на СУ „Васил Левски“;
 • Участие в тържествената програма, посветена на годишнината от гибелта от Апостола на свободата – Васил Левски;
 • Традиционни срещи на учениците от СУ с изявени спортисти, завоювали медали от Европейски първенства, Световни първенства и Олимпийски игри;
 • Участие на изявени ученици в Републикански, Европейски и Световни първенства, от които са спечелени призови класирания и медали.

Резултатите от тези дейности са:

 • Формиране на умения за откриване на проблеми;
 • Преодоляване на социално отчуждение сред учениците извън социалните мрежи;
 • Изграждане на ефективна семейна и междуличностна комуникация, която води до насърчаване при формирането на житейски ценности и нагласи, уважение и зачитане на чуждо мнение;

Използвани методи:

 • Екипна работа – проучване на източници и материали, посещение на различни обществени обекти: Регионален исторически музей, Театри, Стадиони и т.н., посещение на природни обекти;
 • Наблюдения и снимки.

Изводи:

 • Участието на учениците в извънкласни дейности спомага за развитието им като личности;
 • Намалява до минимум социалната изолация и предотвратява възникването на синдрома Хихикомори;
 • Учениците взимат активно участие в извънкласните дейности, проявяват въображение и интерес при различните теми и разрешават възникнали проблеми.

Наименование на проекта

Проектът "Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

 

Информация за проекта

Уеб адрес на проекта:
http://tvoiatchas.mon.bg

 

Вижте документи за изпълнение на проекта в

Спортно училище 'Васил Левски' - Кюстендил.

Наименование на проекта

Проектът "Твоят час"

 

 

logo project70Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.

 

Информация за проекта

Уеб адрес на проекта:
https://podkrepazauspeh.mon.bg

 

През учебната 2019/2020 Спортно училище " Васил Левски" участва в проект „Подкрепа за успех“.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация. По проект проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
В нашето училище има изградени осем групи със съответн ръководители, както следва:
Невина Чавдарова Къралиева - История
Даниела Нейкова Младенова - Математика 5
Даниела Нейкова Младенова - Математика 7
Дидияна Славчова Миланова - Български език и литература 5 клас
Дидияна Славчова Миланова - Български език и литература 7 клас
Станчо Станчев Георгиев - Математика 10
Георги Стоянов Бургов - Български език и литература 12 клас
Гергана Йорданова Колева - Химия 9 клас

Заниманията на групите се провеждат по утвърден график (по дата и час).

Наименование на проекта

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

 

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Проект BG05M2OP001 -5.001-0001.

 

Информация за проекта

През учебната 2021/2022 година СУ "В. Левски" участва в проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

В началото на месец декември 2021 година  в Спортно училище „Васил Левски“ – Кюстендил , бяха получени 8 бр преносими  компютъра учителски тип „ Windows OC Lenovo ThinkPad L14 Gen 2“,   на стойност  8006,80 лв и 11 бр. компютърно оборудване за нуждите на учениците „ Dell Latitude 3190 Edication 2-in-1 на стойност  9240,00 лв.

Оборудването е предоставено по проект BG05M2OP001 -5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж.

В училището ни са създадени всички необходими условия за провеждане на спортно - образователен процес в условията на пандемична обстановка, породена от COVID 19.

Наименование на проекта

Проект: BG051PO001-3.2.03
"Управление за ефективно професионално образование"

 

Информация за проекта

Уеб адрес на проекта:
   http://www.mon.bg/?go=page&pageId=2&subpageId=43

 

Вижте презентация за самооценката на

Спортно училище 'Васил Левски' - Кюстендил.

Наименование на проекта

Проект
"ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ"

 

Информация за проекта

Уеб адрес на проекта:
  http://pudoos.bg/

 

Вижте презентация за изпълнение на проекта в

Спортно училище 'Васил Левски' - Кюстендил.

Наименование на проекта

Проект
"Ученически практики"

 

Информация за проекта

Уеб адрес на проекта:
  http://upraktiki.mon.bg/

 

Вижте презентация за изпълнение на проекта в

Спортно училище 'Васил Левски' - Кюстендил.

Наименование на проекта

Проект
«Да направим училището привлекателно за младите хора»
Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти
(У С П Е Х )

Информация за проекта

Уеб адрес на проекта:
http://uspeh.mon.bg/

 

Вижте презентация за изпълнение на проекта в

Спортно училище 'Васил Левски' - Кюстендил.

Успешни проекти

Прием в СУ “Васил Левски” гр. Кюстендил

ukazanie-priem-
ukazanie-priem-

Спортно училище “Васил Левски” гр. Кюстендил

В СУ се обучават ученици от 5-ти до 12-ти клас. Грижите за доброто обучение и възпитание са поверени на преподаватели, учители по спорт, треньори и възпитатели с богат опит и доказан професионализъм.

След завършване на основно образование учениците продължават професионално обучение по професии: помощник –треньор по вид спорт. Основни спортове в СУ са: футбол, волейбол, борба, карате, художествена гимнастика, джудо, баскетбол и скокове на батут. Всяка година в СУ се награждават 10-те най-добри спортисти, спечелили призови места в първенства и турнири.

вижте повече +