Наименование на проекта

Проектът "Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

 

Информация за проекта

Уеб адрес на проекта:
http://tvoiatchas.mon.bg

 

Вижте документи за изпълнение на проекта в

Спортно училище 'Васил Левски' - Кюстендил.