Нова техника

През учебната 2021/2022 година СУ "В. Левски" участва в проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

В началото на месец декември 2021 година  в Спортно училище „Васил Левски“ – Кюстендил , бяха получени 8 бр преносими  компютъра учителски тип „ Windows OC Lenovo ThinkPad L14 Gen 2“,   на стойност  8006,80 лв и 11 бр. компютърно оборудване за нуждите на учениците „ Dell Latitude 3190 Edication 2-in-1 на стойност  9240,00 лв.

Оборудването е предоставено по проект BG05M2OP001 -5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж.

В училището ни са създадени всички необходими условия за провеждане на спортно - образователен процес в условията на пандемична обстановка, породена от COVID 19.