На горе

Документи на СУ

Декларация за достъпност

В съответствие с Mетодология за наблюдение и проверки на достъпността на съдържанието на интернет страниците - Приложение № 9

Заповед 057 от 16.04.2021 г. за определяне учениците, които получават стипендии за II срок на 2020-2021 уч. година.
Протокол 2 от 15.04.2021 г. за разпределение на средствата по видове стипендии за II срок на 2020-2021 уч. година.
СПИСЪК класираните ученици от СУ „Васил Левски“ за „Спортист на 2020 година“
СПИСЪК на номинираните ученици от СУ „Васил Левски“ за „Спортист на 2020 година“
ЗАПОВЕД № РД09-2118/ 28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката относно учебната 2020 – 2021 година.
Заповед 141 от 23.11.2020 г. за определяне учениците, които получават стипендии за I срок на 2020-2021 уч. година.
Заявление за допускане до ДЗИ
Заявление за избор на професия за професионална квалификация
Заявление за настаняване в общежитие
Заявление за допускане до приемен изпит за учебната 2019/2020 г.
Заявление за издаване на удостоверение за преместване
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на диплома за средно образование
Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в V, VIII и XI клас

- Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
- Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища
- Приемане на ученици в  VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием
- Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в  XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
 
 
Powered by Phoca Download