На горе

Документи на СУ

Заповед 243 от 18.03.2022 г. за определяне учениците, които получават стипендии за II срок на 2021-2022 уч. година.
Протокол 1 от 09.03.2022 г. за разпределение на средствата по видове стипендии за II срок на 2021-2022 уч. година.
ГОДИШЕН ПЛАН НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. КЮСТЕНДИЛ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Годишният план е приет на заседание на Педагогическия съвет
Протокол № 8 / 31.08.2021година

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. КЮСТЕНДИЛ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
Правилник за безопасна работа на учениците на СУ „Васил Левски” — Кюстендил в училищната мрежа и в интернет за учебната 2021-2022 година
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ“- ГРАД КЮСТЕНДИЛ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Приет с решение на Педагогически съвет, Протокол № 8 от 31.08.2021 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. КЮСТЕНДИЛ за периода от 2021 до 2025година
Отчет за изпълнение на стратегията за развитие на СУ „Васил Левски“ за учебната 2020/2021 година
Декларация за достъпност

В съответствие с Mетодология за наблюдение и проверки на достъпността на съдържанието на интернет страниците - Приложение № 9

Заповед 057 от 16.04.2021 г. за определяне учениците, които получават стипендии за II срок на 2020-2021 уч. година.
Протокол 2 от 15.04.2021 г. за разпределение на средствата по видове стипендии за II срок на 2020-2021 уч. година.
СПИСЪК класираните ученици от СУ „Васил Левски“ за „Спортист на 2020 година“
СПИСЪК на номинираните ученици от СУ „Васил Левски“ за „Спортист на 2020 година“
ЗАПОВЕД № РД09-2118/ 28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката относно учебната 2020 – 2021 година.
Заповед 141 от 23.11.2020 г. за определяне учениците, които получават стипендии за I срок на 2020-2021 уч. година.
Заявление за допускане до ДЗИ
 
 
Powered by Phoca Download